pátek 25. listopadu 2022

Cesta Slunce a Štěstí

(Inzerce) Unavuje Vás stálá eskalace magických zásahů mezi hlídkami? Děsíte se toho, kam povede boj o Velkou Dohodu krmený vzájemně si vyměňovanými povolenkami hlídkařů? My nabízíme jinou cestu, Cestu Slunce a Štěstí!

My věříme, že alternativou k neustálé gradaci magických zásahů je naopak jejich aktivní omezování. Méně magie v prostředí našeho sousedství znamená méně rizika pro všechny Jiné i lidi. 

Systém povolenek, byl zavedený Velkou Dohodou především k regulaci magických zásahů, proto aby se snahy magicky ovlivnit rovnováhu nevyeskalovaly do otevřeného konfliktu. Jak tento systém funguje dnes, vidíte sami. Obě hlídky našli cestu, jak tento limit účinně obcházet a nástrojem jim k tomu jsou právě povolenky, které měly zásahy limitovat. Povolenky puštěné do oběhu otevírají prostor pro, sice limitovaný, ale faktický magický boj mezi hlídkami. Boj, jehož obětí jsou běžní Jiní, nebo i lidé. A čím více povolenek v oběhu, tím více si mohou obě strany vyměňovat údery.

Naše cesta? My věříme tomu, že by povolenek mělo být méně, že by se neměly využívat a že by se měly aktivně stahovat z oběhu. Někomu se může jevit happening "pálení povolenek" jako ezoterický. Ale to je právě naše cesta, jak přiblížit obecnému povědomí způsob jakým deeskalovat konflikty, jak každý může přispět svou troškou k tomu, že povolenka, kterou nevyužije a trvale vyřadí, se nevrátí jinde kde napáchá škodu na našich blízkých, jak celkově zvýšit bezpečnost a smír mezi Jinými.

Funguje naše cesta? Ano, jsme o tom přesvědčeni. A nejsme sami! Dokonce i sám Nejtemnější vynakládá nesmírnou energii a úsilí na to aby naši aktivitu co nejvíce zdiskreditoval, neboť věří, že naše alternativa může mít reálný dopad. Dopad, který si hlídky zrovna nepřejí. Dopad, který povede k občanštější společnosti, kde mají hlídky méně moci a jsou si blíž k běžným Jiným. Dopad, který má potenciál změnit chod věcí tak jako ho známe dnes, kdy život Jiného má cenu papírku.

Pokud Vás napadají otázky, máte podobné obavy, kontaktujte nás. Rádi Vás uvítáme, představíme Vám Cestu Slunce a Štěstí a společně Vaše obavy a otázky probereme. Třeba najdeme i společnou řeč.

S přáním šťatsných, slunečných a bezpečných dnů 
Gabriel Padov

čtvrtek 24. listopadu 2022

Staré "dobré" Hlídky

(RL) Noční hlídka v Praze poněkud přiostřila. Začala s významnýn pomrkáváním "upozorňovat" kam chodit a kam ne ... pochopitelně pro vlastní bezpečnost. Šušká se o občasném vypršení agónie zadržených temných. A kdo nepochopí pomrkávání, tak inkasuje ránu z milosti na soukromou povolenku hlídkaře. Někdo by mohl tvrdit, že osoba, která usilovala o členství ve WhiteFistu by neměla být vůbec operativcem, nebo alespoň nechat svou bílou pěst v hlídkařské rukavici. Je ale skutečný problém Krista Černá se svojí bílou "spravedlností"?

Tato nová manýra Noční hlídky neunikla bdělému oku vedení Denní hlídky. Sám Nejtemnější se nechal opakovaně slyšet, že tak on si výkon práce hlídek nepředstavuje. Obecně prý sice jde uznat, že se stále nová praxe Noční hlídky pohybuje v rámci Velké dohody, ale i tak zachází do extrémů. Je sice krásné slyšet, z pohledu jedné z nejvyšších autorit v Praze, že takové chování je u Noční hlídky odsuzováno, ale faktem je, že praktika "rychlé spravedlnosti" na hraně Velké dohody je něco, co se Noční hlídka naučila právě z letité praxe hlídky Denní. Václav Polák stěží může z pozice člena Lexiny společnosti kázat o tom, kdo má být v hlídce v jakém spolku a to, co dnes k velkému překvapení Denní hlídky zažívají temní, není pro světlé v Praze z praxe Denní hlídky žádná novinka. Hlavní šok Nejtemnějšího je nejspíš to, že Noční hlídka srovnává krok a přebírá právě jeho "best practice".

Budeme svědky další eskalace tohoto závodu obou hlídek? Dočkáme se situací, kdy ozbrojení hlídkaři přijedou do akce, všechny zabijou, vymění si povolenky, vydají prohlášení a vyšetřováním se zabývat nebudou vůbec? Pokud vše půjde takto dál, tak právě to může být nový hlídkařský "best practice".

Pohřešovaný obyčejný člověk? Mají hlídky vůbec co na práci?

(NČ) Pohřešována Magdalena Nováčková, sestra vlkodlačice. Nezvěstná je člověk bez jakékoliv znalosti našeho světa.

Jsou to už čtyři dny a Hlídky nepodnikly žádné kroky krom vyvěšení plakátu na štábu. Toto jediné úsilí jsem měl tu smůlu zřít na vlastní oči při registraci.

Je velice pravděpodobné že se sestry už nikdy neshledají. S rostoucí silou Temna by se člověk nedivil, kdyby se zjistilo, že ji někdo ulovil a nasytil se, přestože by nikdy neměla být zařazena do licenčního slosování.

Každým dnem se šance na spolu shledání stávají menší a menší.

Nakonec není možné posoudit, jestli je ještě naživu. Můžeme jen spekulovat, jestli se přichomýtla k nějakému neznámému rituálu nebo celý její osud končil v plamenech a popelu.

Drazí čtenáři, celá tahle situace se mi zdá že je taková „cinknutá“.

Ať si čtenář posoudí sám zda byla ulovena bez povšimnutí hlídek či že zde došlo k něčemu jinému?

úterý 22. listopadu 2022

Ďábelské svody ohrožují počestnost bojovníků světla - ZASTAVTE SATANA!

(Z dopisů redakci) Vážená redakce,

obracím se na Vás, abych vám sdělila své zděšení z toho, že jsem byla svědkyní naprosto ohavného a zvráceného morálního úpadku v řadách těch, kdož by měli střežit naše bezpečí a naše svaté duše. Noční Hlídka, kterou nám Bůh ve své moudrosti určil za paragona ctnosti a vzor, který bychom měli následovat, zaměstnává ve svých řadách ženštiny, které nemohu při nejlepší vůli označit jinak, než jako sprosté nevěsty ďáblovy! Navenek se nás, bohabojné Jiné, snaží ukolébat řečmi o vytrhávání Prahy z osidel Temnoty, která nás obklopují na každém kroku. Uvnitř jsou však zkažené a propadlé svodům těla a dalším ďábelským pokušením do té míry, že snad není hříchu, kterého by se nebyli dopustili! Nežijí v Pravdě, naopak zneužívají svá slova ke klamu, ač bylo psáno "Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy" (2. Timoteovi 2:15)

Lež je však pouhopouhý začátek ze seznamu jejich provinění, zahrnujícího hněv, závist, vraždu, pýchu, avšak nejhůře též hřích Pánu nejodpornější: cizoložství! Jedna svůdná Jezábel, snad sám Ďábel v podobě sukkuba, svou lascivností svedla na scestí Božího posla! S bratry a sestrami se denně modlíme za spásu duše toho nebožáka, kterého síly pekelné zlákaly k hříšnému svazku bez uzavření svátosti manželské. Jak má však v pokoře a odříkání zasvětiti svůj život službě Pánu, je-li nucen přebývati v blízkosti těch dcer Eviných, které nemaje morálky ani ctnosti neznají své pravé místo a nechávají Satana, aby skrze ně mohl promlouvat a muže pokoušet?! Má-li být boj za Světlo a Spásu úspěšný, musejí tyto studnice hříchu býti umlčeny! (viz 1. Timoteovi 2,12). Tu potom, která coby nevěstka babylónská pošpinila čistotu našeho bratra, ať po právu stihne trest Boží! (viz Deuteronomium 22:20–21)

Kajme se všichni, a modleme se za nápravu upadajícíh poměrů v Praze a pamatujem na varování z Ezechiela 25:17.
Mír a pokoj lidem dobré vůle.

pondělí 21. listopadu 2022

Inkviziční Tribunál: Místo konání

(I) Všem Jiným obyvatelům města Prahy na vědomí se dává!

Místo konání tribunálu dne 21.11.2022 se začátkem v 19:00 je v katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně. Na místo se dostavte alespoň s hodinovým předstihem. Pozdně přišedším nemusí být umožněn vstup.

vydáno jménem Inkvizice, jmenovitě Magistrem Petrem Moronošem

neděle 20. listopadu 2022

Vyjádření NH Praha ke článku "Prohlášení Nejtemnějšího města Prahy"

(NH) Vážení pražští Jiní,

v Holešovicích sice dominují světlí, ale žádné vykazování temných z Holešovic se opravdu neděje. Při výjezdu ke konfliktu v Holešovicích jsme pomohli vlkodlakovi vrátit jeho ztracený batoh. Zároveň jsme moderovali slovní výměnu mezi ním a přihlížejícím léčitelem. Ten také temnému doporučil se v Holešovicích raději nepohybovat. Nejednalo se však o žádné výhružky a rozhodně ne z úst Noční Hlídky Praha. Tvrzení Nejtemnějšího o výhružkách ze strany NH jsou zcela nepodložené. Doporučujeme Nejtemnějšímu, aby si ověřil informace u svých hlídkařů, kteří na místě byli. Současně žádáme veřejnou omluvu za záměrné šíření lží o činnosti členů Noční Hlídky Praha.

Vyjádření DH Praha ke článku "Noční Hlídka tvrdě zasahuje"

(DH) Vážení pražští Jiní,

V zájmu poskytnutí veškerých informací veřejnosti bych se za pražskou Denní Hlídku ráda vyjádřila k článku "Noční Hlídka tvrdě zasahuje".

To, že vědmák načerpal z osmi dětí po pětatřiceti mazích, je bohužel pravda.

Takové čerpání je Denní Hlídkou považováno za naprosto nepřípustné a odporuje zaběhlým zvyklostem světa Jiných. Nejtemnější, Václav Polák, proto požádal Noční Hlídku o součinnost, a po tom, co děti postižené černými smršťmi uspal, asistoval NH s jejich transportem na místo, kde mohly být černých smrští zbaveny.

Zásah, který zmíněný vědmák provedl, samozřejmě vyžadoval povolení k zásahu příslušné kategorie dle Velké Dohody. Když se ukázalo, že vědmák takovou povolenku nevlastní, DH mu vzhledem k povaze přečinu odmítla poskytnout povolení k zásahu z vlastních zdrojů, aby dala jasně najevo, že jeho chování absolutně neschvaluje.

Krista Černá následně navrhla, že povolenku vědmákovi odpustí, pokud tento pro NH bude po dobu jednoho roku vytvářet a dodávat 40 krevních náhrad měsíčně. Celkový počet 480 krevních náhrad je naprosto neadekvátní hodnotě povolení k zásahu potřebného pro pokrytí provedeného čerpání. Členové NH se vědmáka pokoušeli přesvědčit, aby na tuto dohodu přistoupil, s intenzitou, která vyvolává otázku, zda je NH vůbec schopna zajistit krevní náhrady v potřebném množství.

Vzhledem k neadekvátnosti požadavku NH se vědmák opět obrátil na DH s žádostí o povolení k zásahu a možnost splatit tuto povolenku na vrub DH dle vhodnější dohody. Nejtemnější se v rámci všeobecné ochrany Temných rozhodl této žádosti vyjít vstříc.

Krista Černá rovněž naoko souhlasila, ale po cestě pro potřebné povolení k zásahu vědmáka ubodala v autě a za tento zásah předložila povolenku sedmé kategorie.

Denní Hlídka považuje tuto skutečnost za naprosto odsouzeníhodnou i přes to, že magický zásah jako takový byl podložen povolením. Není možné, aby členové NH brali spravedlnost do vlastních rukou. Velká Dohoda jednoznačně stanovuje, že pokud pachatel nemá patřičné povolení k zásahu, má být žalován a Inkvizice mu má vyměřit adekvátní trest. Denní Hlídka podnikne všechny potřebné kroky k tomu, aby zabránila tomu, aby se takové události kdykoliv v budoucnosti opakovaly.

Za Denní Hlídku Praha
Dominika Vörösmarty-Konrádová
Šéfka operativy